Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsveke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Apostille
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
ATV og andre barmarkskøyretøy
Audiograf
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avfall - når og korleis bli kvitt avfallet
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Bandtvang
Barneteam
Barselgrupper
Begravelse
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim
Beverforvaltning
Bilstønad
Bioposar og sekkar til plastavfall
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skolen
Brukarstyrt personleg assistanse
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskot til tilpassing/utbetring
Bustønad
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bålbrenning
Båt

D

Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Deling av landbrukseigedom
Demensteam
Diabeteskontakt i primærhelsetenesta
Diabetesteam
Djubdekart Songa
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak
Dyrevern
Dyrevernnemda i Vinje
Dødsattest

E

Eigarseksjonering - eksisterande bygg
Eigedom - kjøp i område med buplikt (nedsett konsesjonsgrense)
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elgforvaltning
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt
Etablerarprøven for serveringsverksemd
Etableringstilskot - bustad
Ettersøkshund

F

Farleg avfall
Fastlege
Feierute
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Fiske
Flexirutetilbodet
Flytting til Vinje
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift - a-melding
Fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning
Fritidsbåtar - innlevering og tilskotsordning
Fritidskøyring med snøskuter
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G

Gjødsling av skog - tilskott
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for vaksne

H

Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenester
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta
Hjorteforvaltning
Høyrselkontakt

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Informasjon og rettleiing til pårørande
Innbyggjarinitiativ
Innkrevjing av kommunale krav / betaling for kommunale tenester
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J

Jakttid elg
Jegerprøven
Jordmor - svangerskapsomsorg
Jordmorteneste

K

Karakterar - rett til å klage
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kolsteam
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunale tilskotsordningar
Kommunale vegar
Kommunens arbeid med samfunnssikkerheit og beredskap
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kreftkoordinator
Krisesenter
Kulturmidlar og andre støtteordningar
Kulturminnefondet
Kulturprisen
Kulturskule
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L

Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Landbruksvikarordninga
Ledsagerbevis
Legekontor - opningstider og nyttig informajon
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskoleopphald
Leksehjelp i grunnskulen
Luftfartøy
Løyve til transport til kommunens hytter Berunuten Fjarefit og Smerheller

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Meklar- og eigedomsinformasjon
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels husvære
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Mobbing - mottiltak
Musikktiltak lokale

N

Nabovarsel
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opne løyper for fritidskøyring
Opplæring for bebuarar i asylmottak
Opplæring for elevar med hørselshemming
Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i grunnskole og vidaregåande skole - innhald og timetal
Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen
Oskespreiing

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Pasient- og brukarombod
Pedagogisk-psykologisk teneste
Permisjon frå grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
Praktisk bistand i heimen
Privat veg - bompengar
Private vegar
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester i Vinje kommune
Pulverapparat - kontroll av

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt - skilt langs veg
Religion, livssyn og etikk- melding om delvis fritak
Renovasjon
Renovasjon - bringeordning
Renovasjon - fritidsabb - fritak
Renovasjon - heimekompostering
Renovasjon - miniabonnement
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retningsliner kommunal bustadtomt
Retten til tolk i helsetjenesten
Returordningar for avfall
Rovdyr
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Røykvarslar - batteriskift og test
Rådgiving i skolen
Rådyrforvaltning

S

Sal-og skjenkeløyve - manglar funne ved kontroll
Salsløyve alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sikring og rehabilitering av bygg
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skada vilt og fallvilt - Ettersøk
Skatteattest
Skjenkeløyve alkohol - ambulerande / for eit enkelt, bestemt høve
Skjenkeløyve og serveringsløyve alkohol
Skogfond
Skogplanting - tilskott
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Skøyte og tinglysing
Slik kan du førebu deg
SMIL-tilskot
Småviltjakt Berunuten vest
Snøskuter
Snøskuter - transportløyve - tildelt for 2018/2019
Sosiallån (kommunalt lån)
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning for vaksne på grunnskoleområdet
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar i grunnskolen
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Studentmeldinga
Støtte til pårørande
Støttekontakt
Synskontakt
Særskilde brannobjekt, §13 bygg

T

Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Terminal pleie i heimen
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tilskot frå Innovasjon Norge
Tilskot til drenering - søknad
Tilskuddsportalen
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Trudomssamfunn
Tryggingsalarm
TT- kort
Tuberkuloseundersøking

U

Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Vaktmeister - ambulerande
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vasskuter
Vassprøver
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Veterinærvakt
Vidaregåande opplæring for vaksne
Villreinforvaltning
Vinje viltråd

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgiving
Økonomisk stønad
Økonomiske fagmidlar i skogbruket (NMSK)

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk