Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ATV og andre barmarkskøyretøy

Heimel: Motorferdsellova § 4 og Forskrift forbruk av motorkjøretøy i utmark (etc.) § 2

Transportar som ikkje treng søke om løyve

Heimel: Motorferdsellova § 4 og Forskrift forbruk av motorkjøretøy i utmark (etc.) § 2
Det er tillate å bruke ATV og andre barmarkskøyretøy i samband med:
 • Politi- ambulanse-, rednings-, oppsyn- og tilsynsteneste med heimel i lova.
 • Offentlege post- og teletenester.
 • Person- og godstransport til og frå faste bustader og i samband med jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring (ikkje bærplukking, jakt og fiske).
 • Forsvarets transportar.
 • Anlegg og drift av offentlege og større vegar og anlegg.
 • Rutetransport (i samsvar med yrkestransportlova).
 • Transport av jaktutbytte av elg og hjort.
 • Fiskekultivering i offentleg regi.

Transportar som må søke løyve

All anna bruk av ATV og andre barmarkskøyretøy må søkje dispensasjon etter motorferdsellova §6. 

Søknaden handsamast administrativt. Vedtaket på søknaden kan klagast på seinast innan 3 veker etter at ein har fått beskjed om vedtaket.

Søknaden må innehalde:
 • Skildring av føremålet med transporten
 • Kven som skal køyre
 • Kvar (trasé eller område) det er bruk for transport
 • Dato og tidspunkt som det er bruk for transport

Mangelfulle søknadar vil bli returnera.

Klikk her for søknadsskjema.

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk