Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Film og video - konsesjon for framvising

 • Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning

 • Fyrverkeri - handel og oppbevaring

 • Kunnskapsprøven - alkohollova

 • Salsløyve alkohol

 • Serveringsløyve

 • Skjenkeløyve alkohol - ambulerande / for eit enkelt, bestemt høve

 • Skjenkeløyve og serveringsløyve alkohol

  Alkohol - skjenkeløyve og serveringsløyve

  Generelt

  Driv du ein serveringsstad og ønskjer å servere alkohol, må du søkje kommunen om skjenkjeløyve.

  Personar eller verksemder som ønskjer å drive ein serveringsstad som skjenkjer alkoholhaldig drikk, må søkje om skjenkjeløyve. Skjenkjeløyve blir gitt for maksimum fire år om gongen. Endringar i løyva skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden. Dette kan skje til dømes ved skifte av styrar og avløysar for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar skal ein melde frå om til løyvemyndigheita. Større endringar kan føre til krav om nytt løyve. Løyvet fell bort ved overdraging av verksemda. Verksemda kan likevel halde fram på det tidlegare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvemyndigheitene er underretta om dette og at det søkjast om nytt løyve så snart som råd og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

  Løyvet kan gjelde

  • alkoholhaldig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høgst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholhaldig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent 
  • all alkoholhaldig drikk

  Tildeling av skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk blir gjeve for maksimum fire år om gongen. Løyvet fell bort ved overdraging av verksemda. Verksemda kan likevel fortsetje med ny drivar på det tidlegare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvegjevarane er underretta om dette før tidlegare drivar har avslutta, og at det blir søkt om nytt løyve så snart som råd og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

  Alkoholhaldig drikk er drikk som inneheld over 2,5 volumprosent alkohol. Løyvet kan gjelde

  • alkoholhaldig drikk med høgst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholhaldig drikk med lågere alkoholinnhald enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

  Vilkår

  Skjenkjeløyvet kan ikkje bli gitt åleine, det må òg liggje føre eit serveringsløyve. Løyvesøkjaren og personar som har vesentleg innverknad på verksemda, må ha utvist ulasteleg vandel. For kvart løyve skal det peikast ut ein styrar med avløysar som er knytta til serveringsstaden. Styrar og avløysar må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle dei krava som er sette i alkohollova (og serveringslova).

  Alle som driv ein serveringsstad som serverer alkoholhaldig drikk, må ha skjenkjeløyve. Løyvet kan ikkje gjevast aleine, det må òg liggje føre eit serveringsløyve. Det blir kravd god vandel. Løyvehavaren skal utpeike ein styrar med avløysar knytt til serveringsstaden. Styrar og avløysar må begge ha stått i kunnskapsprøven om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år, dei må arbeide i verksemda og dei må oppfylle dei krava som er sette i alkohollova og serveringslova). Løyve blir tildelt etter skjønn.

  Brosjyrer

  Partnarar

  • Vaktselskap/kontrollørar
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om vandelen til søkjaren og sentrale personar)
  • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokala, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
  • Skatte- og avgiftsmyndigheitene (skal kontrollere / uttale seg om at løyvehavaren held seg til skatte-, avgifts- og rekneskapslovgivinga)

  Kontaktavdeling

  Tenestetorget

  Telefon35 06 23 00
  E-postpostmottak@vinje.kommune.no
  Nettadressehttp://www.vinje.kommune.no/
  PostadresseVinjevegen 192, 3890 VINJE
  BesøksadresseKommunehuset, Vinjevegen 192

  Lovar og retningsliner

  Alkoholpoliske retningsliner 2016-2020

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du må søkje skriftleg. Du kan kontakte kommunen for å få rettleiing.

  Skjema

  Vedlegg

  • Planteikningar over areal og funksjonar i lokalet
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkohollova
  • Dokumentasjon på bestått etablerarprøve
  • Dokumentasjon på styraren/avløysaren si tilknyting til verksemda
  • Firmaattest frå Brønnøysundregistra
  • Eventuell skatteattest

  Søknadmottakar

  Vinje kommune
  Vinjevegen 192
  3890 Vinje

  postmottak@vinje.kommune.no

  Behandling

  Når søknaden er teken imot, blir det innhenta fråsegner frå politiet, sosialtenesta og skatte- og avgiftsmyndigheitene. Løyve blir tildelt etter skjønn. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngiving dersom ein kan tenkje seg at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut. Kopi av vedtaket blir sendt mellom anna til politiet.

  Når søknaden er motteken i kommunen, blir det innhenta fråsegner frå politi, helsesjef og skatte- og avgiftsmyndigheitene ved økonomisjefen. Du får skriftleg melding om vedtaket. Kopi av vedtaket blir sendt mellom anna til politiet.
   

  Behandlingstid

  Behandlingstida i kommunen er utrekna til om lag tre månader.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Tobakkssal - registrering og internkontroll

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk