Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunens arbeid med samfunnssikkerheit og beredskap

Kommunal beredskap er heimla i Sivilbeskyttelselova og har følgjande føremålsparagraf, § 1.

Lovas føremål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdiar og kritisk infrastruktur ved bruk av ikkje-militær makt når riket er i krig, når krig trugar, når rikets sjølvstende eller tryggleik er i fare, og ved uønska hendingar i fredstid.

Førebygging er vår viktigaste oppgåve når det gjeld hendingar som trugar sentrale samfunnsinstitusjonar, vår felles tryggleik eller den enkelte sin tryggleikskjensle. Kommunal beredskap handlar om å trygge innbyggarane gjennom godt planverk og praktiske tiltak.

Beredskapsarbeidet bygger på fire grunnleggande prinsipp:

Ansvarsprinsippet 

Den organisasjon som har ansvar for eit fagområde i ein normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsførebuingar og for å handtere ekstraordinære hendingar på området.  

Likskapsprinsippet

Den organisasjon ein opererer med under kriser, skal i utgangspunktet vere mest mogleg lik den organisasjon ein har til dagleg.

Nærleiksprinsippet

Kriser skal organisatorisk handterast på lågast mogleg nivå.

Samvirkeprinsippet

Myndigheiter, verksemder og einingar har eit sjølvstendig ansvar for å sikre eit best mogleg samvirke med relevante aktørar og verksemder i arbeidet med førebygging, beredskap og krisehandtering.

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk