Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

SLT-modellen er utvikla av Det kriminalførebyggjande råd, til bruk i norske kommunar. Modellen skal vera eit hjelpemiddel for kommunane i samband med utfordringar knytte til kriminalitet, rus og oppvekstvilkår. Målgruppa er generelt born og unge under 18 år.
SLT og Politiråda skal også koordinere arbeidet med å førebyggje radikalisering og valdeleg ekstremisme lokalt.

Samordningsmodellen i Vinje er organisert slik:

Styringsgruppe (som er Politirådet): formannskapet, politi og SLT-koordinator.

Arbeidsutval: representantar frå kultur, NAV, helse, barnevernssamarbeidet, politi, skule, barnehage og SLT-koordinator.

SLT-koordinatoren er pådrivaren/bindeleddet for dette samarbeidet, og skal koordinere samhandlinga mellom dei ulike nivåa og ressursgruppene. I Vinje skal koordinatoren samstundes vera sakshandsamar og sekretær for styringsgruppa og arbeidsutvalet.

Sjå verksemdsplan og tiltaksplan her


  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk