Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Som innbyggjar har du rettar til dine eigne personopplysingar som blir brukte av kommunen. Blant anna har du rett til å få vite kva kommunen har av informasjon om deg og kva dei opplysingane blir brukte til.

  Rett til innsyn i eigne opplysingar
   
  Du kan be om å få ein kopi av alle opplysinga dine, også elektroniske spor, metadata og kva profilar du er blitt overdrege.
   
  Det er gratis å få innsyn og du kan vende deg anten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønskjer innsyn frå, for eksempel barnevernet eller fastlegen.
   
  Rett til å korrigere feilaktige opplysingar
   
  Dersom du oppdagar at kommune sit med opplysingar om deg som er urette, kan du krevje retting. Du må kunne sannsynleggjere at opplysingane er urette og kva som er korrekt.
   
  Rett til sletting
   
  I nokre tilfelle kan du krevje at opplysingane dine blir sletta. For eksempel når det ikkje lenger er nødvendig å behalde opplysingane dine. 
   
  Det er ein del unnatak til denne retten, og eitt av dei er dei offentlege styresmaktene si arkiveringsplikt.
   
  Rettar ved automatiserte avgjerder
   
  Når kommunen baserer saksbehandlinga si på eit dataprogram, for eksempel dersom du blir automatisk overdregen ein barnehageplass, har du rett til:
  • å seie meininga di
  • å klage på avgjerda
  • å krevje at eit menneske gjennomgår saka.
  Kommunen skal informere deg om at dei bruker automatisk saksbehandling og kva konsekvensar det har for deg.

  Målgruppe

  Alle som bur i kommunen.

  Lovar og retningsliner

  Dette er ei lovpålagt teneste. Sjå:

  • Rett til innsyn, personvernforordninga artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordninga artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordninga artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordninga artikkel 22.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tenestetorget, eller til det enkelte tenesteområdet.

  Søknadmottakar

  Vinje kommune
  Vinjevegen 192
  3890 Vinje

  postmottak@vinje.kommune.no 

   

   

  Behandling

  Kommunen skal vurdere alle innsynsspørsmål og gi eit svar eller utføre den etterspurte handlinga.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle spørsmålet så snart som mogeleg og seinast innan ein månad.

  Høve til å klage

  Dersom du meiner at personvernrettane dine ikkje er blitt følgt, kan du klage til kommunen eller til Datatilsynet.

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk