Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ledige bustadtomter

Det er Tenestetorget som administrerer sal av kommunale bustadtomter i Vinje kommune.

Under finn du kart over dei kommunle bustadfelta - ledige tomter er merkte gult.
Karta skal vera oppdaterte, men det kan skje endringar som ikkje er registrert, så ta kontakt med Tenestetorget tlf 35 06 23 00 for nærare opplysningar.

Karta finn du her;

Krontveit
Såtehov (Rauland) 
Slobrekk (Edland)
Setali (Rauland)  
Juvbakk (Åmot) 
Drotning (Åmot)
Bøgrend  

Gebyr ved kjøp av kommunal bustadtomt - Tilknytingsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg.
Tilknytingsavgift og årlege gebyr vatn/kloakk 
Retningsliner for tildeling av kommunal bustadtomt
Søknadsskjemaet finn du her

 

Bustadtomtene i dei kommunale bustadfelta i Vinje kommune vert omsett til ein sterkt subsidiert pris og er eit bustadpolitisk verkemiddel for å styrke fast busetnad i kommunen. Tomtekjøparar som ikkje alt er innbyggjarar i Vinje kommune, må difor melde flytting til Vinje kommune seinast når bustaden er innflyttingsklar.

Kommunestyret har i møte 31.01.08, sak 08/16 gjort vedtak om at det skal vera høve til å kjøpe meir enn ei kommunal bustadtomt i Juvbakkfeltet og Slobrekkfeltet. 

Vedtaket er referert her

 • Kommunestyret ser eit behov for å differensiere reglane for kjøp av kommunale tomter utfrå kvar i kommunen tomtene ligg.
 • I Slobrekkfeltet opnar ein for at det blir mogeleg å kjøpe inntil 3 tomter i gjeldande plan.
 • I det gamle Juvbakkfeltet opnar ein for at ein kan få kjøpe inntil 2 tomter. I det nye kan ein berre få kjøpt ei tomt.
 • Felles for båe felta er at ein skal betale full tomtepris for kvar tomt slik den er fastsett. 

OBS!
I nye byggefelt som er etablert etter 2008 vert det ikkje opna for sal av meir enn ei tomt per kjøpar. Det gjeld mellom anna det nye bustadfeltet i Juvbakk (tomt 19 - 32).
 Sjå vedtak i kommunestyret i sak 10/44.

 • Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon

 • Kommunal planlegging - medverknad

 • Nabovarsel

 • Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

  Generelt

  Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, som er eit arealplankart med vedtekter som legg fast bruk og vern i bestemte område.

  Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

  Målgruppe

  Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

  Vilkår

  Forslaget må følgje dei krava til reguleringsplan som ligg i plan- og bygningslova § 12-1 og i kart- og planforskrifta § 9 og § 10.
   
  Kommunen har høve til å fastsetje fleire krav.

  Pris

  Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag. Men kommunen har ein frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 veker. Kommunen må tilbakebetale delar av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 veker. (Sjå forskrifta § 7 og 8)

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Ditt forslag til plan blir kalla planinitiativ. Planinitiativet skal innehalde følgjande:
   
  • formålet med planen 
  • planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet 
  • planlagd busetnad, anlegg og andre tiltak 
  • utbyggingsvolum og byggjehøgder 
  • funksjonell og miljømessig kvalitet 
  • Tiltaket sin verknad på, og tilpassing til, landskap og omgivnader 
  • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og pågåande planarbeid 
  • vesentlege interesser som blir rørte av planinitiativet 
  • korleis samfunnstryggleik skal løysast, blant anna gjennom å førebyggje risiko og sårbarheit 
  • noko som rørte offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart 
  • prosesser for samarbeid og medverknad frå rørte fagstyresmakter, grunneigarar, festare, naboar og andre rørte 
  • vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli varetekne. 
  Samtidig skal du sende ein førespurnad om oppstartsmøte. Dette blir sendt til kommunen.
   
  Alle tema som er nødvendig for å behandle søknaden skal takast opp i oppstartsmøtet.
   
  Kommunen forpliktar seg til å skrive referat av møtet. Det er fleire krav til kva referatet skal innehalde (sjå § 3 i forskrifta).

  Søknadmottakar

  Vinje kommune
  Vinjevegen 192
  3890 Vinje

  postmottak@vinje.kommune.no 

   

   

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
   
  Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.

  Høve til å klage

  Skulle det vere usemjer mellom deg som forslagsstillar og kommunen, kan du krevje ei behandling av saka i kommunestyret.

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk